Göricke Katalog für Dänemark 1910

Vorschau (1,29 MiB)

Peer Westfellen-( 1910 Bielefelder Maskin og (ycle-Fabrik Aug. Göricke Bielefeld. Es Emo W IE Em Em we een A Er ee \ HHoommonnenoeng nn AR Atdeling LE Afdeling 2: Symaskiner. Afdeling 3: Malkecentrifuger. Cycler. Mi, ckes m Sa: EN V. 2. N DL _Bielefeiden‘, Maisiefeiden UE-GÖRIT N Indregistreret Varemzrke Bielefelder Maskin- 08 Cycle-Fabrik AUG. GÖRICKE : BIELEFELD. Fabrikker i Bielefeld og Ma Westfalen SCI ER Se Telegram-Adresse: Goricke, Bielefeld. A.B.C. Code 5’ Edit Reichsbank-Giro-Konto — Telefon No. 124. Telegram-Adresse Kobenhavn: Westfalen. Telefon No. 8642, 8643. Fabriks og Provelager: Mailand, München, Berlin, Leipzig, Par Arnheim, Brüssel, Bukarest, Odessa, Port S Charbin, Buenos Aires, Medan (Sumatra), Wla N S/ERLIGE ONSKER ANG. LEVERINGEN. Mine „Westfalen“-Cycler leverer jeg i dyb, sort Emaillering, efter Onske ogsaa i ’ | andre Farver mod en Prisforhojelse af 10 Kr. pr. Cycle. u Szrlige hoje eller Jave Rammer bliver leverede efter Onske mod en Prisforhojelse W | af 20 Kr. pr. Cycle moden passende Leveringstid. " Onskes Cycler i farvet eller etset Udstyrelse, eller Felge i andre Farver, forbeholder I jeg mig en Leveringstid af 8 til 14 Dage. Ved ztsede Cycler maa jeg i Saisonen ' forbeholde mig c. 3 Ugers Leveringstid. " Selvfolgelig gor jeg mig Umage for at expedere alle Ordre saa hurtigt som muligt 0 | og eiterkomme ethvert Onske. ) | I Saisonen forbeholder jeg mig Ret til at foretage /AEndringer i Modellerne. 1 | S/ERLIG AT BEMZERKE: Hver Cycle har sin saerlige elegante Udstyrelse og jeg maa holde mig noje til min Katalog, da jeg ikke kan foretage nogen /Endring paa de enkelte Modeller. SGG GG I U } N & / u Ju 1 2 3 4 5 —&S; Ss er = / 6 7 8 9 De almindelige Styr ere No. 1 til 5, jeg leverer ogsaa som betegnet med N til 9, men kun mod en Overpris. Styr No.7 er med indvending Lodning og forarbejdet af koniske Ror Styr i Faconer afvigende fra anforte No. leverer jeg mod en passende Leveriı tid og Overpris. ofapyueayy JOPHÄNSSqyusred paur nfyapey-usjenss/ A 9II9Q A0JU9PUI A097 SU9P® YOpAysaqyusred Su pe 19 PayAN Duuaq "DPusaspn Yue3ajo SIRS 9 AUMDPÄT AOAIS Sıpyues J9p olapyueiy oa] So alıgqejs J9P 19 9puapjepuloı SıLı8S "ojenioyeu -BEN 97891 So 3}spoq Je Pplaq.e -10} 1WIOUUSST YOU 9.19 68 ON PAY -JWUEC 30 3AII-PSeg EE ON I e.14X9 UOJJ9POW - NATVALSIM 9eeudo 997 a2] SU9PAI-NITVILSIM 19 UONNNASUONIIOT DS1[]ULNLOJ uuap Jepunın) ee YPlaTeed YA -IPIS PSOU IAO 9NNI SIPaJeeS 193 -Y2.1OPENM U} SO JULIOYNE.IILSNY „1 dung je J9p seeudo SumusAgqısAQ auusp PaA 320] suoauejepa.] Fe del P3A P°°SAQ.19A0 SIıpuxIspiny Jo aumsew auusp eed yolapyue.ıy aTMNVAN-SNITOAD«NITVALSIN. IV NOLLINALSNOM Nav for lettere Turist og Halvracer. Navene udgor sammen med Kranklejet leste Dele af Cyclen, jeg lader derfor sels Specialafdeling disse Dele fabril skarpeste Kontrol og af det bedst Westfalen Navene anbefales og Turister og Vaddelobsryttere i saave Udlandet og utallige tilskrive disse g lide Nav deres Sejre. Som naturligt er, fordrer hver Mode konstruktion, jeg monterer derfor altid dei Modeller med de for disse bedst e Nav for Vxddelobscycle »19loy 80 wD r8 “ “ “ “« “ “ 089 € “ “gg, “ i er : E00 1 81—7, Je ApSurjuag UI .1OJ apuassed wu 099 [ Pployswuwmey :IIOAD IUMIH Y1loy So un pj “ = = “069 € &\ “ng « tt « “ 067 je um 69-79 Je PpSuxjuag us 107 apuassed u 06 I Pployawwmey :II9AD IWVa :9PU98]9} 19 So puey S}SI9AO SP.AOIPPPES [N USXeyueıy je usjpıw e.ı} sojeeu usployauwey NIGIOHIWWYVN ‚10.19P NUBIEN) U9SUI 19I984.19A0 usw “os[ployL1ojsLı] 9puassed us pow 19pPA- aumu eed assıp Sal 1919JuoWw Jo Ispppusylauy Uadaw Jopuna uno] JoyyNeg ı -I@S Je IE9D) 'qgoP So aswuaigaeN Pau jnlyng AeN „opadıo], Sal 1opusaue Inlyny Ivy Ssunig 80 qalııg poll AYN SYAVIDTIITOA DO AYN SINIHIN [DDELAJEH -10J Iummnn) n awueg 08 'ON ?[PXI uajep}sa A -107 [epad APAISIOPPPPZA uajejsa A 107 Jepad IE 'ON UPJEHSOA\ 107 [epad “sjepadafsny J1yısao}s SStjunıof pa 9P319A9] JAIg IPA „usfeysa MN. PPMOD adıyweg "YIIVvaaId F/ELGBREMSE. PYNTEBREMSE. Denne Bremse. giver, foruden at den er absolut sikker, Cyclen et hojst elegant Samtlige Dele er til Trods for deres Soliditet, zirligt og let forarbejdede. Bremser med dobbelte Haandtag ere kun anvendelige til Cycler med opad St derimod kan Kabeltr&k benyttes for alle ogsaa dybt nedadbojede Styr. Falgbremse i Forbindelse med Frihjulstandkrans er den bedste Erstatning fo med Bremse. UDSIMREPSE: Ramme: 55, 60 eller 65 cm hoj. Kz&dehjul: 44 eller 48 Tender. Saddel: Fjedersaddel Kxde: " Rullekade. Felge: Staalfslge. Krankleje: Klokke paa begge Sider. Eger: Forniklede. Gaffelhoved: Forniklet. Pedaler: Med aaben Bojle. Styr: No. 5 uden Bremse. Gericke 30 Turist Cycle. Solid Turist Cycle. Cyclen bliver kun leveret i denne Udstyrelse. 128UnNaq Is[pıspN >pussıage Aoayu Selnsu i i .s = ° sc 2 “9[yIULIOJ :P9Aoy[pyen) IS eed 19/sWoJg Paul 1919A9] SONSUB UIO BESSO AsAllg 9PAI Juuag “I9qL4S pauı J10S :95]8 ‘31polg Op>jyILL1oJ pauu SA] :pppes "9YSUg A199 19[[9 0) 189 '19][945 wed 1045 -wo]g paLu J9UÄSIOF ‘DNS -UQ) 1949 4.108 :SuLlojjeuug :9pey 9pu®] Sr 19][9 9 'yr paw [nlyopey "Suej wu O7] :unlejepad "I9PIS 98999 eed 398I4q.19X9 : alajyurıy ISTIUALSAN SpA Kun] IE ONY>D11OT) UDSTIYREFSE | | Krankleje: Dobbelt Klokke- leje Kadehjul: Aftageligt kun med 44, 46, 48 eller 50 | I ender. Emaillering: Sort med | Linier. | Styr: No. 5 med Cell. | | Haandtag. || | Gear: 70 eller efter Onske Gaffelhoved: Forniklet. Felge: Tra&farvede eller sorte med Striber. 32 Turist Cycle. Goricke ee en Bedre Turist Cycle. Denne Cycle finder overalt almindelig Anerkendelse. \ Goricke 33 UDSTYREESE Rammehojde: 53, 58 eller 63 cm. Krankleje:Dobbelt Klokke- leje. Pedalarm: 170 mm lang. Kzxdehjul: Med 50 eller 52 Tander. Kade: Yaxıya", Gear: 74 eller efter Onske. Saddel: Forniklet Fjeder- saddel. Styr: No. 7. Felge: Tr&farvede. Gaftelhoved: Forniklet. GÖRICKE RA { N A | / _ — VERRI Mestersl tter f Italier CONRAD Mesterskabsrytter fra Hannover 3 DORFLINGER Mesterskabsrytter fra Schweitz NEUMER Mesterrytter d. D. R. B. u, Gew. d. Kaiserpr 5 STOL Matador i 6 Dags Lobet 6 Mesterrytter MORETTI, Italien. 5 JSULIPEEIL 101 OS[8J&@1L P3W 20 IS IINALSAaN "J9]Y1UIO : [948310 °C JSIIUAISAN "OPU®L OL 19][9 79 ‘09 ‘9g :Inlyapey “PPJIUIOF :P9AOY[ONeN ‘Sejpueer] PIOIN][29 ONSUG A949 19][9 TON :14IS ISIUIIAYAIL :9SUUDıg "DS[2J®1]L 913990 :>S]e4 "OYSUE) 1549 1919 „OS/SL :1899 "9PuspfeF I9AO.OJ :suuLLe} Ir :9p®M ‚Suej um Q,] :waejep9d old] -INNOIN >ggoag :Plapgueiy I ASTIUALSAUN DIIJANIWIV ve IID1190 Tysklands bedste Amatorer paa Goricke Cyclen: 1 EPPINGER, Magdeburg, Lobet om Altmark, Iste Premie - 2 KLOSS, Koln, Distancelobet Aachen-Koln, 2den Pr&emie — 3 PUTZ, Koln, No. 1 Berlin-Koln — 4 WINDZIE RS, Zabrze, Iste Pr&mie Lobet om Koln — 5 SCHALLWEG, 300 Klm. — 6 SCHROTER, Spandau, Lobet om Berlin 1 Alterspreis — 7 THODT, Duisburg, Iste Pr&emie paa Basel-Cleve, | 3pow suusp eed Japuna Asıq ‘u1ag SUMNWO 34sUNW SULNUO 19997 ‘ulsÄeg WOUUIS 7997 Yızwyy WO wo 19997 4 "U[04 unag “DA2I [9seg, :wos 9407 "SY O1 :I88A "u 9 :aployauuey "DSULIPERIL pour 9Sfej®a]L :99[8 "9399| EIXZ :AeN "Ipux8]L 08 ‘87 oz 'z pw uny „e:] 19] 19pux] 09 80 9g ‘78 ‘0 pa „x :[neyapeM ‘Sejpueelllop®T7 pa ‚OAP[I-[pseg. [PPoOW :148 "OYSUG 1949 19]]9 „PS : 1890) ıajepad -SIOPPPPEA 22T :12[epad Opeyalıny 19][9 JoIg Jeus :>peM EIEITSYEREIISN Suej wu Q,] :>Wwaejepad ISTIUALSAN DITIUNIWIV “JAIII 13SVE. ITIOAD SIOTIIAAFAN SIIAIANVI | Goricke 36F UDSIMREESE: Pedalarm: 170 mm lange. Ka&de: 1: Styr: No. 3. Gear: efter Onske. Nav: Extra let. Ramme: 55 cm. Kort Bagbygning: Lengde fra Axe til Axe 115 cm. Overrorets La&ngde 60 cm. Maskinens Hojde til Sadelmuffen 84 cm. K&dehjul: 1: med 25, 26, 28, 30 eller32 Tender Vxet 91, ke. 36F for Vaddelobsryttere. No Baneracer. Kae — A sa ua eed jöıjnur ea uny }9P J>PI 13ual]10] usp Ye ‘10J SIAIG J9AIS ey NF1OAD-NF TIVALSIM Jumysew 54 us wed sayx®s PIoaay Juusp PP 9PXIY }>p I ıysnpuf 10A Aojns usılasS "pjeyn uspn ss11ojpiny fodws] »puaseı sI>Pp ıN I}? WOS s2}deaq eeuu Jop So 4S01 ı}s ASJq Pplmunn WOS USPAI [PAreS :J9ALNS „LIIM AVY« "usjensa A Fe USPIS:PaA 2NPIJOS I wos “aumysew U9doUu UspI9A Jay I pl sPpuıf-19p YALS 19. PsIaag 9S[e}0elöOH P9W 1IONSP UNO PONY auusp »apseeudo Sal ye 2yIL o]fe J SUPSeW SISSeI4 945] uepees us ep ‘Sumeeug WO A9Uy INNI yeiyspuejspow SıllapunpIa SIs Isa 1ey 79 way JOI Je Duejsıg Sjeuswoux] uap 340 Je IP&]H) 31048 usp Ney Sepi ey Sof :pIeusımn) J9ALINS WOAIOH W SI 3wı]L I I my 001 USPAIOIIAISUIPAIA I9J UOA pey s2USp[on — HOPISSSNC ng uoA pey Ss2uUsp[on — 31zdı97 IpeIS If 19p SIOaIJ A9SSOIN uIIg UOA SIOIJ A9SSOAN) :Q97 JPU93]9J IpueA JISIg SUEY I JOI®A DpAey 1ey 7 I apaA1ajje LOS SPAZ-useNsa A UI 31104 ‘PIOIay og DIS )]s Je sıadıınyeu J9p AeA Pieusinn 104 "LP JP1puıyıoy Ad]q 9S[aS1pey up I IT wy 00] 2.104 Ye 3130510} wos “S1ayAy [ejuy 210}s }9 Ye YS1[PpL.4SIqn 9P pn an DWLL [EU EZQ U [0] PAODSASUSP.RA Kenn, 1 Verdenskabsmester GUIGNARD korer 101 km 623 m i 1 Time BRUNO SALZMANN vandt den store Sommerpr@mie i Hannover 3 IVAN GOOR sejrer i store Industrie-Preis Essen — 4 ROBL Verdenskabsmester. Goricke 37 UDSEYREESE: Raınme : 49, 54,59 cm begge Ror bojet. Felge: Staalfelge. Krankleje: Klokke paa begge Sider. Eger: Forniklet. Gaffelhoved: Forniklet. Bremse: Haandbremse. Kxdekasse: Af Metal med Celluloid Indlaeg. Dame Cycle. Solid Dame Cycle. Cyclen bliver kun leveret i denne Udstyrelse 07 9PJIUIOT :P3AOUJOYeNn PA Fueqg PIIOS “TOALIIS u "moJ paul J10S :99]8.] e "Se}pueerf pIoIn]J99 pau OYSUE A949 G ON :141S | Yueo9]I :I>usjoly | Sejpup pro) | pour [eIOW :9SSEN2Pe | "9YSUQG 12172 Aa]j2 09 :ean) | || SPAN na :9PX | Opu2] gg p>W :Infyopey "Suej wm O7] :unejepa.] IEIEREIOD, Pgqgop+uesa]g :olopyueıy DIIJANIWIV | ISTINALSAN | pro Sud set IYILIOT) EI] PAD Uuleq 9] ENXJ ORAL :99[24 "NONIULOT :P9AOU[9HEN) ‘"Sejpueep] ue55][9 paul G ‘ON :.141S Yueda]9 PSaW :Puajoly "IYSUE) A919 19]]2 „SQ : 1890) PpIIqre uos YueSa]g :9Ssey9pe N OPey2]ny „X :9Pxy "Ppue] Fr :inlyapey ‚Suej wu 02] :w.aejepacd "alo[9420]M 11Pqgop Juesa]g :olopyur.ıy ISTIUALSAN DITIUNIWIV ot 9321191) Gericke 40 o; A Drenge 02 LMINDELIG A UDS:EYREESE:. Ramme: 22 og 25 mm Ror Drenge Cycle: 480 mm hoj med 24” Hjul, 520 mm med 26“ Hijul. Pige Cycle: 440 mm hoj med 24” Hjul, 480 mm med 26° Hjul. Styr: Af 19 mm Ror. Kzdehjul: Kun med 30 Tznder. Gear: 60 resp. 55” Kxde: 5/" Rullek&de. Gaffelhoved: Forniklet. No. 40 Drenge Cycle. No. 41 Pige Cycle. Goricke 42 Turist Cycle Luxus- Tourist eyde Disse Cycler kan ikke monteres med Frihjulsnav, naar saadanne Kx&dekasser anve Udstyrelse som Model 33 dog med helt lukket Metalk&@dekasse samt dobbel Felgbremse og F uls > faelge med Nikkelstriber. Fortrinlig Erstatning for k@delos Cycle. Elegant lang Celluloid Luftpumpe ved R "SIPU9AUB JDSSENIPeY Juuepees 1eeu aeusjnlyrg pour s912juow 9yyı uey A9PAI 2SSıq PAI OUulel] SNXNT Jueo9g]J _ IQ Q N N Dr >= "ISIUIIISIE I sınfy.1o ] “OGLISIOPIEN POW :93124 "YULIEYS 80 [9485.10] P.A99eweg 'J9A®A JUeS9]T :3PUSJoly "9YSUg 19479 19][9 „SQ :1EID) "Szjuj PION]]99 pau erw Je Jospin] >Py Yues9]I :98SSey9pe 4 :9P&}M HpuzL Fr Inlyapzy ofaı -IYNOIM [7991 T@I :olojyue 14 ISIIYUALSAN DITIANIWIV | | | | SPA aeg] er IPOD spn awwes I 3PA9SWEeI] WOS 21949] eesdo A9AIIq US][PPoW 'A 'D 'V Ö 3q S219A3] UEY YJeppeeI] so 3s[eJ@il]L paWw 195elAJeH "Jg °D 'V EIZPDECHT o I 'g 'D 'y >p349 Su Je So Sywolsquapıaa yuı je Pplıgıeıoy 99]24 «POOMISI N « "ONYSUQ) 19179 19][9 F 'ON :1NS Sswoilgsje] Ssinly1o ‘ıpal 9P9]NITU1O] P>W :]J9PPeS hxX5h :DPpeM "OpUu®L 95 190 ZS ‘0S Inlyop&y IS[ISNSEIOII]LY "19S5uUlIUPOT I1pusAapN) "IOy DpuAL ISTIUALSAN DIIIUNIWIV ern PD | Goricke Reklame Cyce. | Reklame Cycle til Forretningsbrug. | Kraftig solid Cycle for Forretningsbrug. Udstyrelsen af denne Cycle adskiller sig ikke vasentlig fra No. 31 | & 32 end ved at den er bygget af svarere Materiale. Mellem Rammerorene er anbragt en Plade til An- ıf Reklame, saa at Maskinen giver en virkningsfuld Reklame. Rammerne leveres i enhver Farve. x Transport Cycle. Gericke part Sy M I 1 e- En \ er In Ee 17 N U GARANTI. For enhver fra min Fabrik udgaaet Cycle, som er forsynet med Fabriksmarke, se Afbilding l overtager jeg et Aars Garanti paa den Maade, at jeg inden et Aar efiter Afsendelsesdagen ira Fabriken, uden Omkostninger erstatter alle Mangler, som kunne henfores under Meteriale eller Fabrikationsfejl. Garantien strekker sig ikke til den Skade, som foraarsages ved Uheld, Misbrug eller Ligegyldighed, heller ikke til Mangel ved Pneumatikringe. For disse er den vedkommende Gummifabrik pr&sterede Garanti g&ldende, og bedes man i alle Tilfaelde, hvor det drejer sig om Reparations- resp. Erstatningssporgsmaal angaaende Gummi Lobedzk eller Slanger, som Folge af Garantien, som den paagzldende Gummifabrikant prasterer, at henvende sig til den Cyclehandler, af hvem Cyclen er kobt. Til Tref&lge og Slangeringe ınvendes kun bedste Materiale, men overtages ingen Garanti for samme. For Sadler ga- ranteres ikke. For Fragt af Genstande, der sendes til Reparation overtager jeg ingen Udgift, heller ikke tor Arbejde og Forbedringer, som uden mit Samtykke er udfort paa anden Fabrik eller Vzerksted, til alle saadanne Garantifordringer som forst fremkommer efter tilendebragt Re- paration, kan der ikke tages Hensyn. Alle til Reparation indsendte Genstande maa frankeres, og biiver Reeningsbelobene for Reparationer og Erstatningsydelse, som ikke falde ind under Garanti, stedse taget i Post-forskud r paagzldende Sendings Vedkommende, naar ikke andre Betingelser forinden ere aftalte. GEAR TABEL. Gear- Baghjulsdiameter i 28 engl. “ Meter pr. Gear- | Baghjulsdiam« 3 hojden Gearhjul Krankhjul Krankhjuls- hojden Ge i engl.” 5/,“ Deling 5/,“ Deling omdrejning iengl. ” Di 56 18 36 4.46 933/, 18 60 1.4 63 16 36 5.01 84 20 60 6.7 671), 15 30 5.36 10 22 00 68%/, 18 44 5.45 70 24 00 9.98 an 18 46 5.70 96 18 02 8.0 14°]; 18 48 5.93 86 20 6 7 ar 18 50 6.19 78 DR 02 0.2 801/, 16 46 6.41 122 24 02 DS 93; 15 50 7.44 109 18 70 9 096 14 48 1.02 98 20 70 7.81 100 14 50 1.96 89 22 70 7.10 107), 12 46 8.55 81 24 70 0.48 112 12 48 8.92 116°), 12 50 9.29 Belastningsprove af de vigtigste Dele af Gorickes "Westfalen” Cyclen. Sen Hoj Belastningsprove for Ramme oo Gafftel. Denne Belastningsprove viser Felgens Styrke og Egenes Stabilitet. WESTFALEN SYMASKINER. Forlanıg Special Katalog a ae-t ig die besten der Welt. G S Bietefelder Maschinenafahrrad Merke.Aug.Göricke Bielefeld. , For saavel Privat og Forretningsbrug som for Kunstbroderi. Goricke, Bielefeld, Aug, DV oO > OR Bielefelder Maskin-

Göricke Katalog für Dänemark 1910


Von
1910
Seiten
36
Art
Katalog
Land
Dänemark
Marke
Göricke
Quelle
Heinz Fingerhut
Hinzugefügt am
05.05.2019
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (3,34 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

NSU Katalog 1898
1898, Katalog, 84 Seiten
Bosch Radlichtmaschine WGD Infoblatt (mehrsprachig) 1939
1939, Anleitung, 6 Seiten
Göricke Katalog 1904
1904, Katalog, 52 Seiten