Diamant, Faltblatt 1936

Vorschau (546 KiB)

" Bunionggs -1ggawipjipy" {iW 19yU97 WOP '(Wws96 'seß) soyuajstiaypunsen)- PUP pw ’sıeidiny usBab "1a 'yosuny\ "v CO) ys1S4sBijgsep ypıyuueyag ojsag sep jıem‘(e]) nd) 194519 BunyisJssgqiwwng) ul SI94S © ju94 -yp} wenbaq]jos Hye} unu BD 19M Uuop [24 -485-J145E]7 WIOU -19 jW S}a4S O 'SI91Any uabab "yA9 ‘U1a{SN |A] "yasob 'seb ui S;doyuejyeuys s}ıynjoeßsne YDSO {SUN Y O "usgqle- U9][OA -JPewyssseB u! uaura|gznyIg pun jegen, ‘uauwuyey ue bunzjasqgeuaiu!] ajjaddoq O (¡Gun1aenpejuoa|gzInygpun-uab|aaipuyne iS! bijjejbios 1yog) ‘451 jsajYyojs pun -Bejups 9Ip 'Bun191| ew 261q.2ey 19POo aziemupg D ‘HSeA eCH 194 -YO16 UOA a|lapjue|g 9]WOUMIA PU2ZING O : Bunyeijssnyy © usbissepjjsio 19p ue pey zum, sapal usuusyua aıg jruuey39q}]9M Ss! ! SL'IX9Z 19p24}NCT7 ‘uaYya1p19A SPP -051 ‘bunu 9q9114J9 S9)1944q ’sojıgqeys ‘jdouUa|ye14S5 HW yerjlewo nejquagjis ' y96 GBıyeıy pun zıny uswyey ‘Bun9] -ueyunYy:asayejlajsiop Jop aulpsen] 2Ip ‘jBPOWAyeysunypun =uebio4 zz ZUDUNI TE, *"u9JN91UPNEJUIS ‘BunBßijsajag-wuieiag 10] uj9quny '9Z4N4S[92442S-[[E49WyL 9197 Ydoyusjyeys w yarjjlewe nejq4ag -]Is "ypoy WI 09 pun gg ’95 'zS "Dunyojusyny ’Uyemag susjsagq usqlemagq -HOM U210MUIS PUN UajalA ul /ueneg aLlpı]j}ozneu :uyeg D1p An) pe4iuusy "usssojpsaß Fl; USseyusy>y "Bunyam abßipna1uaquez "usyeylsyuy jiw ‘p1]0S :z42U10P19]y '2jePad-Z}0|Y1WLWUND 'Pueisßayjiny ji peiuspjoy 1oBejj1oy ea} "u9J1944SINA UISUNM Jne ’-yeig ‘SL'IX9T A2PR4Nne7 'USBj9J-|je}>UWLPTOT] sieidyiny UsBeB pun Lpsuny yne "usBje}woiyy Jdoyusjyess pw HoıjıeWwe ziemips Jepo nejgquaglis ypoy w> 95 pun 15 ’Bunjojuegny "Bunyislog-uojjeqgjeH :„uesipeg sne eugaıpg 8Ig“ JUeneg aeıpıjods peausino]-usweg saj1pı9] sıapuosag "usssojLpsaß */; us4sey -uayoy ‘Bunyıım SBıpnayjusgue, "usyeyuoyuy HW ‘pIjos :Z42UJ19PIO] 4 'ajepag-z40[Y!WWng) 'neqioA WEZINY Hl WIOJ olpsıjDus Jepo alpsınap 494U97 'USHO4SInM WPsunM yne '-4yeIg ',,Z7x97 49pe14ne7 'puessßbayny yw peuusyoy “4obejjlay JEPO -U9POIH “uslul] pun Syım obıqiejzioy UPSUN AM ne 'oylunogiis yw usBje, "z4sssßge Heddop jjoapeWıpsab 9219 pun [992<) "uawiyey 'uarjlewe 4s3}Bejips ziemipsj91} Ypoy WIgG pun ı5 ‘Bunygjusgyny "Bunjısiog-uojjegjjoy :peisıpneigeg sawanbag "ussso]Llpsoß ?; uSseyUoyay ‘"Bunyay eBıpna44uogle} 'usyeyIoyuy Hi ‘pIIOS : Z¿au1aPpIa] Y ‘a[Ppad-zZ{oWwwno ‘NPG10A WSZINY HW WO ILPSIDUD 19PO SUDSINIP Jeyuo] usjlauyyeig wpsunM 4ne '-4SINM '„L'IX8z Jepe.A4ne7 'pueießajny zw peiuajjay ‘1aBe] -]194 49P0 -U990]9 'ualuı] pun Syıpy SBIqJeyzjoy YISUNM Ne syiwaoglis jw uoßjey Yz4ssoßge jeddop |j|oAPeUILPSSB Sıpajg pun |9q2e<) "usw -yey 'j49l||1eWDI 4584 Bejlps ziemupsjQlf ‘ypoy WD 95 pun ı5 ‘BunjojuaYynwy ‘Bunjlaiog-uojjeggjeH :ipneigeg ueıpıjdp; uap any peiusweg seq ne ne7 494495197 © | Uaj|eyaqioA usBunispupsßunyejssny, atpnejups ' 11x97 12PEANE7 "uoßjayzIoH ((CWDYg Bunwwalyayu9s] anou IZINISI9HES "Yes e11X39 9402119) ‘Bunojusyny {5 WPIIuyomeB4ayne (vssejy4arsiowjjoy) peapidsjjeg Ydoyusjyess iu "Puaßaıj 49 "Bıpusm pun | . MZ, ET 22 "sjepaduusy-777277, '19MuUIuUUDIY -FPUP(B ‘zue1UYe7-jNe|!a11 pun age 19.1245 JW sıald UaLpIa]D wnz wsuny }ne ’opedıoj yıw ’ PL ıxzz ypsuny 4ne ',@LıxZz USHIOAUpneILpS "uoßjsjzjoy "Bundyssjog-wieisig An} ujeqiny ’uaılpısds eyusıunıq uagen-jjepowppoT7 'DZnysjoyes-jjepawmp:s] doyusjyeys HW 4191| -JeWO nejqusg|is 'YIOY wI 09 pun 856 '95 'zs 'Bunjojusyny 'uonynysuoy Sulapow ’uswyey Jo4pIo] LPIUyoMmeBIayne :Bfeyjg Sıp an) peauusg 'SIePI24-ZioMLWWNZ 'pueisßayny zw peiusyoy ‘4obejjıoy *1DAUD|S)JSUYPUNSIZZ- N fu2JD4SINAM WSUNM jne ‘-yeig '„SL'LX9Z 19Ppeune7 ee sısıdıny usBbaB wpsuny4ne "usbjsywomyy ‚dorusyeus JW JDI]|12WD ZIEMUS 19PO neIq -19qA|15 *yD0Y WI 09 'n 95 '7s 'Dunojusüny 'BunjJa139g-uolieggiehH : „II9POW -S1409Y19AJP81S“ “jueneg 1591D11J40ds Peiu924no] SIIPDII] 549PUOZIE *a|epoad -z}0|y!WIWUNG 'neqioA WEZINY WI WIOJ SLpsı[Bus 13po alpsınsp Bi "usjlaysınM Psuny 4ne 4yeug ',ZX97 1O9pB1lne7 'Pueisßajjny ıw pei -usyoy “obejjlay 40PO -USP0IH 'ualul] pun aji OBıgquejzjoy ipsuny jne 'synwuogjIis {tw uaB|a4 zossBbge H2ddop jjoapewmpsaß aupaıg pun jeqed "uswyey ’HONjlEWS ISIJDPEIUDS ZIEMUDSJII: 'UPOY wDI 09 pun 55 'zs ‘bunjojueyny 'Bunysieg-uojjegjjoy :peasipneigseg sowoanboag N Us 'SJeP94-240 1 wWwnZg 'nequoA w2znYy ul WIOJ BupsıjDus J8po alpsınop 19YU97 "uslayyeig psuny yne ‘IsinM „L'IX8T 19pP2.4ne] ‘pueiabaljny zw peiusyoy “4odejloy 19P9 -u9POID 'UDIlUIT PUuN IHN SBıgqueyzioy psunM }ne Syıwaogjıs jiw u96194 4zy0saßge 1jaddop |joApeulpsaß alpajg pun 12989 'uswyey Yuoıjjlewo 4s2}dejLps ziemipsjol} ‘YPoy W209 pun sg 'zS "Bunyojusgny "Bunjjsiog-uojjeggjeH :1pne4gag usıpıbe; uop an; peausinoj seg EW'OYA) ajjoauuedg-usyoyN- FUDUD (Py (WO) Bpuajjejsny- ups -[Oyesy1jse]J-2p97] ‘ozinypsuayjoy "zinyasugyag Hu aypa]g auaBurjlen '91q2445194A |1q21s '19YUS|]SHSUYPUNSIE FEEN ‘qeu plo A SpyIEISIOA "ustlpıads-ww-3/;z'o4yBIg 'Po-4sInM'„L'Ix8Z 1epe44ne7 ’soBejjloy',doy -US[YEIS SUYO JOPO Hu Haljjlewe Zziemups 'Bunjojusyny'Bipuemyuejssiop -uosaq Pun HaluoısuswipipiejB 1yosuswyey atua usBunıpnuds -ueag 3194016 Lpou in; Joge 'jPeyS-19H2M x Ilm Buniynjsny 42189 pueT-o5yomjy JUDEN, -[Syesy4se]J-19p97 "JOzny>Ss -U949Y 'zINLPSUS4SS Wu SuDolg snabupjuen 'Srge4sıaA |Ige4s ‘194U9] NEUSS EN "uswpıods-ww-z "usplaityeig USUNM INE -ISINAM ' „L'IX8T 19Pp28jneq] “18beinay 'JdoywunlyreyS suyo 48po iW palljewua zıemwps ‘Bunjojusgny ‘Buniynjsny-uojjeqgjeH ‘nequeawyey 15811421 »Bunjsnisny 48B1ypWWYPaMZ UI USB YNEPYA9M USp any 1jopow 2B Seg IPEIS-IONOMIIV jsıeag uabıyew an jJ49MUu 96594) Jayoy sıapuosag Ul s94S }S1 [ro.qeBbueliep,.u os OANFSGHNUZIUKO LP RA SOTNSISBIEIEING jıeqıeoyotll BGuniunysnv-ıolrdeysy>2T1y ui gornlezzrsit pessoyowyy>aıoj weum, 1osun -noybısseuoAnZ eYoAB ‘Bun1anajg aupa] ‘neg -uawyey 1auUQUISULOJ :10J0OWSUYDES-WII-86 HW PPP WDS TuUaweg "nejgaagjıs sıaıd -Iny usBaB pun ıpsunq Ne "uaıjjlewe zıemipsjol} "YUe]-19417-°17 PM 109046 ("W'O'A:Q) alloJuuedsusyay ‘(psaß "saB) uspuajjejsny jegeb -19P10 A a}EpeJabge jeapı oBejusyeus anb puaipseuogn "uolpjNJ45U0N -uswyey SlpıjpjigloA :4040WSLPPS-WII-86 Hl PeayeayyıpjoTzusdioH 9€ Hör UDS Suyo pjIypsuswun 94yes1op97 Jaoyeyssnep 'sjepag 2614214 ‘H wa zuemwmsjor ‘(‘WDYa) 126214 Peda waieglja4s49A pa] pw unjojusyny :peayusodsues] sa1uyemag 88 FUDUNDNFy pe119}917 "Bund1jsajoquajeds ınj usjjaypS wu yasunM }ne SPURS -pey wu sbeippedag 1961214 ‘wio awpsııDua 12Po alpsınap J9YU9] ‘uD} 21Q 19PO -4SINM ",.1'1XST 19P21.JNLT 'SiePIY PUN uaıpıads SY1e4S 1abejj1oy 'z40saBgqe 104 'ne4bpjo} yasunMy Ne z}osabge adıaq 'uaıjleWwe une21qA1110 'YPOY WI 09 pun 55 'uOl| joA Sta1djnwy uaßabß pun (psunM jne ‘uo|jegqg|eH ‘Bunjojuayny :usbunıapıozuy Syoy Ay PPA seg yodsiıyaM FUDWDNF, "Spewipsad) us4nB sap WIOPpey nz als ualpew Joysanz susaßaıpab sep pun (Bunuynjsny-woAyy-4oglls alp'g'‘z) uabun1aIz19A USUSHOMJUO: WIajsUny Uon AIP ’uogiej uajlyemob aıp "usw.io uauabomabsne {n6 au jugips - ipne ıPpIjpugjsaonjsqjos Jopeuuyej-wemrg, pus Os puſ) 'JjeY9q u9aY9s5SNY SIUQUYPS LUI alyeſ obue| pun yajsiapIm usgqosg usrsauey als Yep Yun -ep „uueyog Bunsaıjjlewg- rw, Supeyaıp ap 451! OS "woAlpıon Jegyjey }Bulpaqun pun Joqnes abejuy.oıneq -aßsne jsu1apow ‘1auabio UI 19PRY- 7265 13|2 3119) -yuejg 91P U9PIIM 05s 1614194396 jyeysziesu!g u9)594q.3||2 wap sne nu 19beJus»polO Sıp aim osuags (jzinyps -96 „pIpgnejs usjeipsqneupg Ww) Jobejjoy wow, usgqo1dıa usUUSy US49MIPS uajyezabun ul alp u9Pp.2M os Js}loqueoß (usıyejlonjo|ypne]) Bunjojusyny sobısselsanz Hu Joyof uon ujageg)- pun uswyey -umunng,o\Pp USPIOM OS j [12] wapa u! ajo 10 2g01d -ı2 pun synıdab wesBuos 'sBinamıpoy jupnsabsne un} oIm "osuage Hogqiesuuewyloy SUPSINIP aynmogq -sBunnomjuessa’aneusß ıpıjuıod an} Ayemo9 sje 4b o1S “192495 UDDI DCA] DIP u! SSISMJ1aLUPIS|b 12UPNP1A1OA pun jjamupey Sep ‘uaneioA »Yo16 sep Jopey- mw, Jop Hayıpıysnmasaun S}uueyeq ulsweßjje SIp OP -unıBbag usyeulpsusbislys} usBınebizuls usp SEN pew pp] UEYU9T SS1OLPISSIySY -ıon 'seieneusB pun Jepuıyıen Bunpnwug-sbunyajs -ıoN '4gıB zunyswuy uo}ysıpıanun "uoßınpıuuodıoy uop 191424] WSP 159P 119YuS9|SHSIUYUPUNSIE wem, ‘upsab saß Jap ısı susıye uapu1ap1ojs}aupunsab Sap usBunßuipsquoy 19j|2 wWNIPN}S Spusıyemnor SOsalp an} sıuBnsz 2242] seg wwysabge Jopueulajne ıpı] -xpnj6 1yas uabunzupegoag 15buyeſbue] pun19 ne pun jopjıge6 pjundspissg, waseip peu uSPpınm Jopey - zuver, 19p 3119] 9I1v/ 'Hynysne Bunyey Ja124puemuıo Wiſjiiaypuns2ab u! pun zug wawanbag 5ne uabunbam -39 21135 19.924 19p Jep pun 'ju9Pp10) SIPeY S9p bund -3MIquabIg 9IP S19.y24 SIP JUPIMIL) Sep Yep ‘{2}e}s -abupinp os ue buezuy Uon USPAINM 19PRY-PLDCH Jap uawuyey Sıp Uusp !Bjoyiesjjepnz UIOY JS! se(@] "usıyemag Bunzjnusny U9}SISMLPS Ip Lpne Syuyozıyer 'e["sıyefajain LPınp Jeq1gjs1ozun yelpsusbıg 2jj01}OM asalp als [aM 'usfaıueb [jelisqn 15peuye- mw, uap ‘sajne7 uajpia| S1apuosaq ‘uajbuIMUpsaq sIop -uUoSaq Sap ny uasYou1b uap wn als Ua{YNM S|e 'USUOLpsS nz ey S191y24 SIP 'jwuwoyue }nelep so 1149s IIM ‘ais uS}InM sie sqjes upIs sne bunmupsuUabIY uanau 19ww1!'bBueg) wi |ewuis 19PRY- 727% usBuydwasje ‘SI SJ 'usıye} jneiep IS APIS] soJoynw alm "usjjeyne HOJos uauy] Palm os '- puis aıs Buniynjsny JoLpjoM ‘19 =1DU1D = usjnıd wPneiqsg WI JO9pey- wow, 31S BUSAN :USqieM1o nja Ups 19pe.1yey D Yn POM

Diamant, Faltblatt 1936


Von
1936
Seiten
2
Art
Faltblatt
Land
Deutsche Demokratische Republik
Marke
Diamant
Quelle
Maximilian Blum
Hinzugefügt am
10.12.2021
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (1,11 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Göricke Räder Faltblatt 1934
1934, Faltblatt, 8 Seiten
Wanderer Fahrräder Katalog 1906
1906, Katalog, 56 Seiten
Mars Fahrräder Katalog 1909
1909, Katalog, 48 Seiten