Torpedo Doppel-Torpedo Werbeblatt 1908

Vorschau (465 KiB)

L i | | Ba EEE TEST een | | | U7r If u Se ‚=1908® as Ideal eines Couren-Fahrers!! = 1908: = — = = Par oRE | D ie verflossene Saison Stand in der Fahrrad-Industrie mehr denn je unter dem Zeichen des Frei- j ür den Fahrrad-Verkäufer bietet der Vertrieb dieser Nabe absolut keine Schwierigkeiten, denn laufrades, weihes sich siegreih mehr und mehr Anhänger erwirbt, während in gleihem Maße | ee Dee = i | Doppel-Torpedo ist allen anderen Konstruktionen weitaus überlegen ! ww |die Verwendung der starren Nabe täglich zurückgeht. oo | Als wir vor 8 Jahren mit der Aufforderung an die Fahrradindustrie und den Fahrradhandel | a"a"a | Doppel-Torpedo ist erstklassig in Konstruktion und Ausführung ! insbesondere herantraten, die Bedeutung der Freilaufnabe doch nicht zu unterihätzen und dieser Neuerung . Be Ä j A Be eine besondere Flufmerksamkeit zu widmen, da der Einfluß auf das ganze Fahrradgeihäft ein ungeheurer Doppel-Torpedo ist ebenso einfach zu montieren wie eine gewöhnliche zu werden bestimmt sei, begegneten wir im großen ganzen einer allseitigen Zurückhaltung, ja sogar MiB- Freilaufnabe und in allen gangbaren Dimensionen lieferbar! rauen, nur Wer nige griffen herzhaft zu und zeigte die steigende Nachfrage nach Freilaufnaben, daß sie den Wert dieser Neuerung richtig erkannt und damit keinen Mißgriff getan hatten. oa | e] Doppel-Torpedo bringt reichen Gewinn [e] Doppel-Torpedo, das Ideal eines Couren-Fahrers. Deute nehmen wir von Neuem Veranlassung, an die Erzeuger und Verbraucher von Diese Nabe sollte daher für jeden Radverkäufer, da der Verdienst im Fahrradhandel Fahrrädern heranzutreten mit der Bitte, unserer = 4 ohnehin immer geringer wird, Doppel-Torpedo-Nabe ein willkommener Artikel Freilaufnabe mit Rücktritibremse und zwei Geichwindigkeiten ihr erhöhtes Interesse sein; abgesehen davon, daß er mit Doppel-Torpedo seinem Kunden eine Nabe em; znden zu wollen. ma Diese Nabe, eine Vereinigung unserer bekannten Corpedo-Nabe mit auf die er sih in jeder Binsicht verlassen kann. — einem altbewährten Uebersetzungs-System, hat ichon seit drei Jahren auf guien und n Straßen, bei en: in der Ebene und im Bocdgebirge, Kurzum e ıwierigsten Gerrain-Verhältnissen alle Proben glänzend bestanden und ichildern eine Unmenge Anekenaagen Doppel- Torpedo als das Ideal eines Touren - Fahrers, = Ein Versuch wird überzeugen! A Su 2 dem eine Fahrt in gebirgiger Gegend oder bei Gegenwind zu beichwerlich Ein Versuch wird den Verkauf erleichtern! nit Freuden begrüßen und mancher junge Radler wird zu seinem Erstaunen mit der kleinen enerzele bie Bere in heichtigkeit nehmen, die ihm früher als unbezwingbar bekannt waren Ein Versuch wird dann Guch den Umsatz erhöhen! Ein großer Vorteil ist auch der, daß die beiden Ueberseizungen gestalten, in der Ebene eine größere Uebersetzung als gewöhnlich fahren zu können. Re Mit weiteren Aufklärungen und Offerten stehen wir jederzeit mit Vergnügen zu Diensten. am Bea Diss aha na na Fee Fin eye Abe: E = 2 EE : BSP neuen SELBFEERE wre TmBn SEgDE = vraseBeERn Sana: mern ur = Die alleinigen Fabrikanten : FICHTEL & SACHS : SCHWEINFURT A.M. Schweinfurter Präeisions-Kugel-Lager-Werke. Nr. 184. X BLASIUS" & LAUER’S NACHF SCHWEINFURT 1a72woJlN 00T Aaqn Sy9Ta11alsaQ 1a1yelarsıawduag ‘zıny zur} "L06T Isnöny "Te uap "u19J[1yU9S ‚“uazıuaq UASSBIIS-SSP| uadue] u uap ne 11yPJ 13)spua3uaıjsup ul opadıo jddogq 3lup 19p3aIMm yDıuınyeu pun uaysew apupjuadiy uaydıplıal ap ur Jıyeg 19awoIly 000T aula 1apsım ya apıam 1990740 Sduejuy "uagqjasıap 3719 Aap uoA uajsagq we Jd1az opadıoy]“ sjeylige] welup uDe u ade 11yDeN N apuasıajs PU9IURMJIOL ld "Uuadnemagq puaiye] so[spue}: ur [asy393 Msdunzjagiagan] 194 DI uuey ‘Sunzjasiagan) Aaula Inu Zunzynuag Iaq uassnuı uapıam 1sa[adyanınz puagaltjos ulaıyejpey ualsaq uap uoa ya ‚euap} douau uassensslag aIq uadeıyıaq nzep adııy] sep uapıam Zungeypuejr pun aneg wı Jay 128} ul aıp »aqeujnejlai] aIp sıe uaydeur 3ipuamou os pun uladınqula 11937 Jap yluu yDIs pam pun ye)]yoM ISSOAZ auıd ad11qa0 ut de1yeyopuey uap ıny 781 sayeyligeg usjouyalazadsne saıyp Sunzyasiagnjaddog aııı 'ar1aluonyun; yoarsnzıoa Ss12jS al ssep -uojrayjluı usauyp uuey pun y>neigean Wwı pesnaawyog uap ul Y1yejuay)o My, aula Jajuniep “uaıno] UI198S018 pun u3a1aula]y Ine 9JeUOW asıuıa 1z19| yaı agey (aswarqyyrayyony pun jnejlarg “uagunzıasıaqa 12) >qeN opadıo] jaddogq 3ı1yp““ "91401P0o0o MA "M "LO67F Isndny ',t vwp 'ewwiAin ssnui ulas Sunyam ualayaıs pun oyıegyjep UaSSo1Z 1aıyı Yuep yone sa pun ISI SIaIyejuaıno] saura jeapj sep aıs ssep ‘uade Inu y5ı uuey (uaıyeja8 uorynisuoy Aauaparyasıaa uageujnejlaig alapue Iaıp Jayıoa agey ysı) opadıoy-ppddoq ıap uoA age ‘uasuls nz pallgoT] ul apuejsuadag uamıyauadue Au WaUla UOA J819Ua3 Fyala] Jyaıu yaıpjuadıa urg yo] "TzyTE "ON Palfsywsapung 1onuay “SımapnT JINnUJIY LO6T np '9 uap "uasneysiayjje M k 3[yajduma nz uayuassa1ayuj wapal aqjasaıp “Yyoılyq nz opeıa3 au sa IJyaeım opadıo-pddoq ıap Sunayepmag pun iacsı [anzu A "NOyuajyeyasag 9s0]J2pe} ald IST uasaMmaS [[e] Aap ıno] Aap puaiyueMm 1aqnuadas ulajpey uapwaı) yone sem ‘ uayssiny 27sSQ19 sep UOYIS UASIAIyUaJuuryag Ua1aSuUn ul uaıyegsiag Waıasun Ju Im uagey pun Jlayıoy } -Sso1d uap ınu “aynWw 211m aulay opadıo)-jddogq Aaıyp Aw jey ur wmzıny “or. uaydaldsnzsne yluıalı ageN 12p 9MD AydıjJuapJolassne pun Jlayuadaıpan aıp. Any Sunjupey)orr pun YJlayuapamıyınz ‘Funutayiauy 9] sur “Jey Jy9eWwas uaslag ualasun ul Sungdualjsuy auyo uasyusıaa uaydılyıım pun ssnuady9aoy wauıa nz uaıyejpey sep mu pun neig 1aurau aıp ‘opadıo)-jaddoq A2ap Zunpuryig adıyıesso1d aıp ın) uauyp ‘nzep uayomsS u9191} sne ysıw sa Jsupıp “uaıyejas uasunpyeduauyasew ajje Ise} UOAIyeP 6E ‘ed las unu 1a t \ lojyey ‘ıulay LO6T Iunp ‘07 uap "8 ‚ug Ssunpulj13 aIp Aaqı IY2n139q u19puos ‘uaparıypmz urajje Fydıu ıDı one aIım ‘uades nz uauyp ‘uasse; uapıam [Ia} nz agqediny aıp yane m ayyaow “apınm 302138uP (Say Ulla} Sap uajlaz aıp yDınp ajnay yar ep pun Jydepas ıeqyuep uajıns wi 170 yDI aqey aqeujnejlal] 19S3ıp r 417 wog "9pna17J Aula JSI SQ ‘desad am ‘Bunzja: 1a3qaf) aurapy jeur "assols [eu aaM pun pury ydeu al aıyej ydı “ınyen 19191] S33]009 ut ualyejpey SI Zundieydsag auru pun Jaujuay ule alyep 69 uıg y2J uuey uagey Sumas3rofajag 3y9jos pun DEIDAIOA 49]0S yaou adeL ua}je aurau jne y9 “aqnıep y9ıyon]s zues urg pun yLıgey 1aıyp sne ageugnejra1j]-opadıoL-Jpddogq auta ıye[ [as unu a1ye 30 'p msuoysyazag "YISOY "W 'L 906T Aaqwaydas ‘Gr uaf ‚„ayyaquı uayy9lz -13 A ıyawı alu aqfasaıp Jue pun ualyajdua Ispuadulip u9a}silnoJpey wapal sunyeyasag ua1ap ya qjeyusam "aıu UISSPIIS uajsdızınwy9 uap ne une aJ3esıaA pun 2JsuaIf aUawWmoy]]Ia aSWaIgy}LiN>NnM uayal[snzıloa Iau1l9 1 opadı | -addoq Im 323 UO[[EJOL) U9JS[I2] usap pun uagundlals U3JSSO1S uap 1a "181 ySıpıyaqyuaun ‘uapurjuadıy uap ul ysıyorssdneu urella] WaSISlIqad ur SIapuosaq pun F1944913]19 asıayy Jalswyauadue Ieqyuap ur USIyejuaınoL < pp ‘uwalalyejsuoy Inu uuey pun ssnuan) majjoA Jıu „opadıoj-jsddogq‘ aurau y9ı a7znuaq ualjej] y9eu 1nojpey 19] uadııyplsaıp 1aurw puaıyeyM allaluoryun, NOyU9paLıynz uUaFS[JoA Jaulatı nz aydpam ‘agey uadozaq Opadıo | 1 ddoq aula wajuueuan uUOA Y9l Ssep ua ulıaıy yaI adııejsaq ‘ulas nz J49P10Jadjne nzıaıy Auyg ınaıuadu] “Zum1op31g "Y "06T Jady '97 uap ‘Sıngqapsey d]yoydums aJsunpM sine yane Asialyuajuueyag Waurw ur Jayep aqjasaıp aqey uf "19181998 a7sualq assold pulmuadar) Iaq pun apurjan wastıaımyas ur am jey Sunzyasiagnjaddogq aıq. "uayaaıdsnzsne uauyp aqeN alup ıaqn Sunuuaylauy aurau ‘stujanpag ula Au sa 7sı “aqey Jgqoıdıa ua1nojsdigan Ua19Ss013 ne aqja: -3Ip pun uassej uanequia aqey agqrussunzyasiagnjaddogq aıup pey-ıajpy waulaw ur aıyep wauıa J1as unu yal wapyseN“ JZIV “[ayasod "Iq "L0O6T Iady 'zz uap "uaysııy-uagullJg g uaydemu yDneigarn) sıqaraq gunjlayjIW 43Sa3Ip UOA U9YUUON aIsS pun U9aUuUoy nz uajlayyııı saıp Uau I -yaıuı analj U] Deus JzIy sje y9I uap ‘aıyep wauıa 2198 saya9neıqan) uayaI[sR} sap Z7017 ‘ey uay}1[a8 snwstueyaaw wı [la] Jadızura uray ssep ‘puejaq apuejsnz waso]japeI ul aqjasalp yIIS SSep “ajlarje]suoy pun uasse] uawyaulapueulasne ageN 31p uuewuyse] wau3 uoA uaguıg ur Jar 7zIa] aqrıj yo] "uadesian ula aru ayyey yo] sojlapey aammonyunz opadıo]-addoq ag ° ' °“ Sıyı m "mM *LO6T Aenuep 'ezZ uap “urjfıag & „uajyajJdua ınu uuewiapal agen aıp y9ı uuey pun puajnapaq ISI 7sqjas sıuledsiayjeiyy aIqQ "lem UaJ[aJsnZISa} aqeN Jap [IaJysen nz a/sdunan) sep Juaıu ‘9183]132 ZıpurjsjjoA ageN alp 7zJ2| ydı wapy9eu ‘ssep ‘uaıaryejsuoy uuPYy ya] "palm Jaryseaq Iyaıu ulaıyejgnejlaij uajala UoA Jopıa] sem “Jledsad [20 Wand ur alu 137 1asaıp pusiuem yal aqey sdurpiajje !9uy919Z93 -sne Iem uorlyung aIp pun I1qeyasd I43J2q uajsgu1lad uap Jyaıu you ‘urq ua1yejad melep 19J3U0]Iy4 0002 ED SNI21aAq ypı wapzjon ‘waysıq agey pun uaylaysıpulmyasag Tamz Ju aqeujnejlalj-opadıo] 2iyp yaı azynuaq gO6L ZirWw ag“ ua[pr1Jsa M uUOoA SPIOYJIUAPUNISSUI9S sap J9geyu] ‘speyy1oy o3dny "906T Jsnöny TI uap ‘IL 'O'S ul Jıag uajyaydıua Dylan aulad aqjasaıp yar apıam pun Jey HyRmaq Ins Zıaquinn yDeu Jlyejlaneg ınz yane 'y'n uaıno]L uasııyel "soaıp uauraw jne opadıoy-jaddoq autaw yaıs ssep “uajlayylu aynay uauyPp ya uuey Sundipanag u2lssg18 Jaurw nz“ :pazın opadıoy-jaddoq ıagn unu 2ıM a 7 1

Torpedo Doppel-Torpedo Werbeblatt 1908


Von
1908
Seiten
2
Art
Werbeblatt
Land
Deutschland
Marke
Fichtel und Sachs
Quelle
Heinz Fingerhut
Hinzugefügt am
04.05.2019
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (882 KiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Mars Fahrräder Katalog 1909
1909, Katalog, 48 Seiten
Mars Fahrräder Katalog 1925
1925, Katalog, 32 Seiten
Göricke Westfalen-Räder Katalog 1902
1902, Katalog, 60 Seiten